Uchwała Nr 127/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 22 sierpnia 2019 roku

w sprawie wydania opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych w Gminie Płośnica.

 

Uchwała Nr 128/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 22 sierpnia 2019 roku

w sprawie udzielenie pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pt. „MALINOWO kształci zawsze zawodowo”.

 

Uchwała Nr 129/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 22 sierpnia 2019 roku

w sprawie powołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie.

 

Uchwała Nr 130/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 22 sierpnia 2019 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie.

 

Uchwała Nr 131/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 22 sierpnia 2019 roku

w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Katarzynie Napiwockiej – Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie.

 

Uchwała Nr 132/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 22 sierpnia 2019 roku

w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie oraz powołania Komisji Konkursowej.

 

Uchwała Nr 133/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 22 sierpnia 2019 roku

w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych z rezerwy celowej.

 

Uchwała Nr 134/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 22 sierpnia 2019 roku

w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2019.

 

Uchwała Nr 135/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 22 sierpnia 2019 roku

w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu Działdowskiego za pierwsze półrocze 2019 roku.

 

Uchwała Nr 136/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 22 sierpnia 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia Panu zimowego utrzymania dróg powiatowych na rok 2020 na terenie Powiatu Działdowskiego

 

Uchwała Nr 137/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 22 sierpnia 2019 roku

w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie do wykonywania zadań zarządcy dróg powiatowych, w tym do wydawania decyzji administracyjnych i postanowień oraz wydawania postanowień uzgadniających projekty decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji

 

Uchwała Nr 138/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 22 sierpnia 2019 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie do zawierania i aneksowania umów na dostawę towarów i usług w imieniu Powiatu Działdowskiego w zakresie planu finansowego jednostki oraz wykonywania innych czynności niezbędnych w zakresie scentralizowania zasad rozliczeń podatku VAT w Powiecie Działdowskim i jego jednostkach organizacyjnych