Uchwała Nr 91/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 18 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Staroście Działdowskiemu do reprezentowania Powiatu Działdowskiego na Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy Działdowskiej agencji Rozwoju Spółka Akcyjna

Uchwała Nr 92/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 18 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Staroście Działdowskiemu do reprezentowania Powiatu Działdowskiego w Zgromadzeniach Wspólników Warmińsko - Mazurskiego Funduszu "Poręczenia Kredytowe" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Działdowie