Uchwała Nr 70/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 15 maja 2019 roku
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Działdowie do podejmowania wszelkich czynności związanych z prowadzeniem inwestycji pod nazwą "Nadbudowa części istniejącego budynku szkoły w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 przy ulicy Pocztowej 6 w Działdowie"

Uchwała Nr 71/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 15 maja 2019 roku
w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg do kategorii dróg gminnych w Gminie Rybno

Uchwała Nr 72/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 15 maja 2019 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację programu oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Uchwała Nr 73/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 15 maja 2019 roku
w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie do likwidacji i rozbiórki środków trwałych

Uchwała Nr 74/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 15 maja 2019 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert i wyłonienia Komisji Konkursowej na realizację zadania publicznego w zakresie ekologii, oświaty i wychowania

Uchwała Nr 75/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 15 maja 2019 roku
w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych z rezerwy celowej

Uchwała Nr 76/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 15 maja 2019 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2019

Uchwała Nr 77/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 15 maja 2019 roku
w sprawie przyjęcia i przekazania sprawozdania finansowego za rok 2018

Uchwała Nr 78/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 15 maja 2019 roku
w sprawie przyjęcia i przedstawienia Radzie Powiatu Działdowskiego Raportu o stanie Powiatu Działdowskiego w roku 2018