Uchwała Nr 69/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 24 kwietnia 2019 roku
w sprawie ogłoszenia wyników II otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Powiatu Działdowskiego w 2019 roku z zakresu kultury, upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz promocji i ochrony zdrowia