Uchwała Nr 47/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 7 marca 2019 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: "Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego na terenie Powiatu Działdowskiego"

Uchwała Nr 48/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 7 marca 2019 roku
w sprawie wydania opinii dla zadania "Rozbiórka starego i budowa nowego mostu nad rzeką Wkrą, w km. 56+321 drogi wojewódzkiej nr 544 k/m Działdowo wraz z wykonaniem mostu objazdowego"

Uchwała Nr 49/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 7 marca 2019 roku
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Działdowie

Uchwała Nr 50/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 7 marca 2019 roku
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Powiatu Działdowskiego w 2019 roku z zakresu kultury, upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz promocji i ochrony zdrowia

Uchwała Nr 51/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 7 marca 2019 roku
w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego Powiatu Działdowskiego w 2019 roku z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu