Uchwała Nr 5/18 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego

Uchwała Nr 6/18 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku
w sprawie upoważnienia Kierowników/Dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Działdowskiego do zawierania umów mających bezpośredni związek z wykonywaniem czynności opodatkowanych i wystawiania faktur VAT w imieniu i na rzecz Powiatu Działdowskiego

Uchwała Nr 7/18 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku
w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych z rezerwy celowej

Uchwała Nr 8/18 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2018

Uchwała Nr 9/18 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku

Uchwała Nr 10/18 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku
w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej Powiatu Działdowskiego do przyjęcia na stan ewidencji środków trwałych zakupionych z dotacji udzielonej na realizację zadania zleconego wynikającego z prowadzenia i rozwoju infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi