Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Działdowie

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o trzecim przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w Działdowie przy ul. Lidzbarskiej 17

Działdowo, 04.06.2018 r.

Gn.6840.7.2017

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

Na podstawie art. 4 pkt 9, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz.121 ze zm.) i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)

STAROSTA DZIAŁDOWSKI

ogłasza

trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku nr 17 przy ul. Lidzbarskiej w Działdowie na działce nr 2157/2 o pow. 0,2325 ha

Przedmiotem przetargu jest stanowiący własność Skarbu Państwa lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 28,22 m2, znajdujący się w budynku pięciolokalowym wraz z udziałem 901/10000 w częściach wspólnych budynków i we współużytkowaniu wieczystym działki gruntu.

Na działce gruntu  nr 2157/2 znajduje się ponadto budynek mieszkalny dwulokalowy nr 19.

Dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Działdowie księga wieczysta EL1D/00018816/4.

Przedmiotowy lokal znajduje się na parterze budynku i posiada instalację gazową, wodno-kanalizacyjną, elektryczną, ogrzewanie gazowe.

Lokal składa się z jednego pokoju, kuchni, oraz znajdującego się w ogólnodostępnym korytarzu wc przynależnego do lokalu. Do lokalu nie przynależą żadne pomieszczenia gospodarcze.

Opłata za istniejące prawo użytkowania wieczystego działki gruntu wynosi 109,02 zł i płatna jest do 31 marca każdego roku, poczynając od roku następującego po roku nabycia lokalu.

 

Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się, przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej, od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty.

 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowo działka nr 2157/2 znajduje się na obszarze oznaczonym na rysunku miejscowego planu symbolami: T-12 co stanowi – zabudowa mieszana – jednorodzinna i wielorodzinna oraz w strefie B – ochrony konserwatorskiej.

 

Nieruchomość nie jest obciążona, ani nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

 

Fakt  przeznaczenia do sprzedaży wyżej opisanej nieruchomości został podany do publicznej wiadomości w dniu 7 grudnia 2017 r. poprzez ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, znak: Gn.6840.10.2017. W wykazie tym ustalono termin do składania wniosków przez osoby, którym na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości. W wyznaczonym terminie tj. do dnia 18 stycznia 2018 r. nie wpłynęły żadne wnioski.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. lokalu przeprowadzony dnia 5 marca 2018 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. lokalu przeprowadzony dnia 15 maja 2018 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Działdowie przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 15A w sali nr 04 w dniu 13 lipca 2018 r. o godz. 900

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 19 000,00 zł

Słownie złotych: dziewiętnaście tysięcy 00/100.

 

Wadium w wysokości 2 400,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące czterysta 00/100) należy wnieść w pieniądzu, wpłacając jednorazowo do dnia 6 lipca 2018 r. włącznie na konto Starostwa Powiatowego w Działdowie nr 05 2030 0045 1110 0000 0207 9210 BGŻ BNP Paribas S.A. z dopiskiem „wadium – lokal nr 1 Działdowo”. W przypadku dokonywania wpłaty z konta osoby trzeciej, w tytule przelewu należy podać również imię i nazwisko oraz adres wpłacającego.  Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na w/w konto. Brak środków pieniężnych na podanym powyżej koncie w ustalonym terminie uznaje się jako niewpłacenie wadium.

Aby przetarg był ważny musi nastąpić co najmniej jedno postąpienie wynoszące nie mniej niż 190,00 zł (słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt 00/100).

 

Osoby biorące udział w przetargu powinny posiadać:

- dowód osobisty lub paszport;

- w przypadku osób prawnych aktualny wypis z KRS oraz stosowne dokumenty uprawniające do reprezentowania osoby prawnej,

- w przypadku nabywania nieruchomości przez jednego z małżonków do majątku wspólnego należy przedstawić pisemną zgodę drugiego małżonka na dokonanie nabycia,

- w przypadku nabywania nieruchomości przez jednego z małżonków do majątku odrębnego należy okazać dokument świadczący o ustanowieniu odrębności majątkowej.

Wszystkie dokumenty muszą być przedłożone w formie oryginału, ewentualne kserokopie winny być potwierdzone notarialnie.

 

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu .

 

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Cenę nabycia nieruchomości nabywca będzie zobowiązany wpłacić na wskazane konto bankowe przed dniem zawarcia notarialnej umowy przenoszącej własność nieruchomości.  Za termin wpłaty uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto bankowe.

 

Starosta Działdowski, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie  zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez uzasadnionej przyczyny do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Starosta Działdowski może odstąpić od zawarcia umowy, wówczas wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Koszt opłat notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości ponosi w całości nabywca.

 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości w dniu 8 czerwca 2018 r.

 

Starosta Działdowski może z ważnych powodów odwołać przetarg niezwłocznie podając do publicznej wiadomości informację o odwołaniu przetargu i przyczynie jego odwołania.

 

Szczegółowych informacji o sprzedaży ww. nieruchomości udziela Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Działdowie przy ul. M. Skłodowskiej – Curie  15A ( II piętro pokój nr 10, tel. 23 697 51 42).

 

Starosta Działdowski

  /-/ Marian Janicki

Metadane

Podmiot udostępniający:Starosta Działdowski
Źródło informacji:E. Raszkowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:E. Raszkowska
Data wprowadzenia:2018-06-06 08:38:52
Opublikował:Rogalska Anna
Data publikacji:2018-06-08 00:01:35
Ostatnia zmiana:2018-06-06 09:22:13
Ilość wyświetleń:57

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij