Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Działdowie

Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na dzierżawę nieruchomości rolnej

Działdowo, 21.05.2018

Gn.6845.1.1.2018

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 na dzierżawę nieruchomości rolnej

            Na podstawie art. 26 ust. 1 i art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 ze zm. ), art. 4 pkt 9, art. 13 ust. 1, art. 25b i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U.  2018 r. poz. 121 ze zm.),  oraz Uchwały Nr 432/18  Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia  16 maja 2018 r. w sprawie: oddania w dzierżawę działek rolnych stanowiących własność Powiatu Działdowskiego, położonych we wsi Gródki mina Płośnica oznaczonych numerami: 76/2,76/3, 76/12 oraz części działki oznaczonej numerem 77/2 o łącznej powierzchni 5,37 ha,  w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarząd Powiatu Działdowskiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę wyłącznie na cele rolnicze, na okres 3 lat, rolnej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie geodezyjnym Gródki gmina Płośnica, oznaczonej numerami działek: 76/2 o pow.0,88 ha, 76/3 o pow.0,89 ha, 76/12 o pow. 0,86 ha oraz  części działki nr 77/2 o pow. 2,73 ha., tj. łącznej powierzchni 5,37 ha  stanowiącej własność Powiatu Działdowskiego, zapisanej w księdze wieczystej EL1D/0001365/5.

Nieruchomość nie jest obciążona prawami na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Zarząd Powiatu Działdowskiego podał do publicznej wiadomości fakt przeznaczenia do oddania w dzierżawę wyżej opisanej nieruchomości, ogłaszając w dniu 21.05.2018 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy znak: Gn.6845.1.1.2018.

TERMIN  I  MIEJSCE  PRZETARGU :

 

25 czerwca  2018 r. godz. 1200, sala nr 04 w  siedzibie Starostwa Powiatowego w Działdowie przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 15A.

 

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego w skali roku wynosi równowartość pieniężną 110 dt. pszenicy według średniej krajowej ceny skupu pszenicy publikowanej przez GUS, tj. 7142,30 zł.

( Słownie złotych: siedem tysięcy sto czterdzieści dwa 30/100 ).

Dzierżawa nieruchomości wyłącznie na cele rolnicze zwolniona jest z opodatkowania podatkiem VAT.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 900,00 zł ( słownie złotych: dziewięćset 00/100 ), które należy wpłacić do dnia 19 czerwca włącznie  na konto Starostwa Powiatowego w Działdowie nr 05 2030 0045 1110 0000 0207 9210 Bank BGŻ BNP PARIBAS, z dopiskiem     „ wadium – Gródki ”.

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na w/w konto. Brak środków pieniężnych na podanym powyżej koncie w ustalonym terminie uznaje się jako niewpłacenie wadium.

 

Osoby biorące udział w przetargu powinny posiadać:

- dowód osobisty lub paszport,

- w przypadku osób prawnych aktualny wypis z KRS oraz stosowne dokumenty uprawniające do

   reprezentowania osoby prawnej,

- pełnomocnictwo lub inne dokumenty wykazujące umocowanie do reprezentacji podmiotu

  przystępującego do przetargu,

 

Wszystkie dokumenty muszą być przedłożone w formie oryginału, ewentualne kopie winny być potwierdzone notarialnie.

 

O wysokości postąpienia decydują uczestniczy przetargu, z tym że postąpienie nie może być niższe niż 80,00 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt 00/100 )

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

Czynsz dzierżawny, stanowiący ostateczną cenę uzyskaną w przetargu, zostanie przeliczony na decytony pszenicy na podstawie ostatniego obwieszczenia Prezesa GUS, w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy .

Wylicytowany czynsz płatny będzie w 2 ratach, płatnych z dołu - na koniec każdego półrocza roku kalendarzowego. Czynsz za okresy na początku i na końcu obowiązywania umowy, nie wchodzące w pełne półrocza roku kalendarzowego zostanie rozliczony proporcjonalnie do ilości dni w danym półroczu roku kalendarzowego i płatny będzie z dołu tego okresu.

 

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet pierwszego czynszu dzierżawnego.

 

Zarząd Powiatu Działdowskiego bezzwłocznie, lecz nie dłużej niż w ciągu 7 dni po rozstrzygnięciu przetargu, przygotuje i przekaże do podpisania umowę dzierżawy nieruchomości, wyłącznie na cele rolnicze, na okres 3 lat. Oprócz czynszu dzierżawnego, dzierżawca zobowiązany będzie uiszczać podatki i inne ciężary związane z posiadaniem przedmiotowej nieruchomości.

 

Jeżeli osoba wyłoniona na dzierżawcę nieruchomości, bez uzasadnionej przyczyny, nie zawrze umowy dzierżawy w terminie 7 dni od otrzymania umowy do podpisania, Zarząd Powiatu Działdowskiego  może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości w dniu  21 maja 2018 r.

 

Zarząd Powiatu Działdowskiego może z ważnych powodów odwołać przetarg, niezwłocznie podając do publicznej wiadomości informację o odwołaniu przetargu i przyczynie jego odwołania.

 

Szczegółowych informacji udziela Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Działdowie przy ul. M. Skłodowskiej–Curie  15A (II piętro pokój nr 10, tel. 023 697 51 42).

Metadane

Źródło informacji:Rogalska Anna
Data utworzenia:2018-05-22 14:35:59
Wprowadził do systemu:Rogalska Anna
Data wprowadzenia:2018-05-22 14:36:08
Opublikował:Rogalska Anna
Data publikacji:2018-05-22 14:37:02
Ostatnia zmiana:2018-05-22 14:37:08
Ilość wyświetleń:106

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij