Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Działdowie

Kolorowy pasek

Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie udostępnienia części nieruchomości oznaczonej nr działki 43/1, obręb Prioma, gmina Płośnica, w celu wykonania czynności związanych z remontem linii napowietrznej nN-0,4 kV

Działdowo, dnia 29.11.2017 r.

 

Gn.6821.19.2017

 

D e c y z j a

 

Na podstawie art. 105 § 2, art. 104, art. 107 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), oraz art. 113 ust. 6 i 7 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.)

 

po rozpatrzeniu pisma pełnomocnika Energa - Operator S.A. Oddział w Płocku Pana Roberta Kościńskiego z dnia 09.10.2017 r. w sprawie wycofanie wniosku z dnia 15.05.2017 roku o udostępnienie w drodze decyzji  części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, w celu wykonania czynności związanych z remontem linii napowietrznej nN-0,4 kV na nieruchomości położonej w obrębie Prioma, gmina Płośnica, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 43/1 o pow. 0,13 ha.

 

umarzam

 

postępowanie w sprawie udostępnienia w drodze decyzji, w celu wykonania czynności związanych z remontem linii napowietrznej nN-0,4 kV części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Prioma, gmina Płośnica, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 43/1 o pow. 0,13 ha (KW EL1D/00010246/1).

 

Uzasadnienie

 

W dniu 22.05.2017 r. do tutejszego organu wpłynął wniosek spółki akcyjnej Energa – Operator Oddział w Płocku, 09-400 Płock, ul. Wyszogrodzka 106, w imieniu której działa na podstawie pełnomocnictwa Nr 250/Z/2016 z dnia 30.12.2016 r. Pan Robert Kościński reprezentujący firmę Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Techniczne „TELTOR-POL PÓŁNOC” S.A. w sprawie wydania na podstawie art. 124b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 43/1, obręb Prioma, gmina Płośnica zapisanej w księdze wieczystej EL1D/00010246/1, w celu wykonania czynności związanych z remontem linii napowietrznej nN-0,4 kV w miejscowości Prioma, z uwagi na fakt, iż właściciele nieruchomości nie żyją i nie przeprowadzono postępowania spadkowego.

Zgodnie z art. 124b ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami „Starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, w drodze decyzji zobowiązuje właściciela, użytkownika wieczystego lub osobę, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości do udostępnienia nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z konserwacją, remontami oraz usuwaniem awarii ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń, nienależących do części składowych nieruchomości, służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, a także usuwaniem z gruntu tych ciągów, przewodów, urządzeń i obiektów, jeżeli właściciel, użytkownik wieczysty lub osoba, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości nie wyraża na to zgody. Decyzja o zobowiązaniu do udostępniania nieruchomości może być także wydana w celu zapewnienia dojazdu umożliwiającego wykonanie czynności”.

Nieruchomość wskazana we wniosku posiada status nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym gdyż właściciele nieruchomości nie żyją i nie przeprowadzono postępowania spadkowego a zgodnie z art. 113 ust. 6 i 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami Przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe. Przepis ust. 6 stosuje się również, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie przeprowadzono lub nie zostało zakończone postępowanie spadkowe.

W myśl art. 124a tej ustawy „Przepisy art. 124 ust. 1-2 i 4-7, art. 124b oraz art. 125 i art. 126 stosuje się odpowiednio do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Do postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z tych nieruchomości stosuje się art. 114 ust. 3 i 4, art. 115 ust. 3 i 4 oraz art. 118a ust. 2 i 3”.

Stosownie do przepisu art. 114 ust. 3, w związku z art. 124b powołanej wyżej ustawy o gospodarce nieruchomościami, Starosta Działdowski podał do publicznej wiadomości informację o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udostępnienia w drodze decyzji części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Prioma, gmina Płośnica, oznaczonej jako działka nr 43/1.

Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 03.07.2017 r. w prasie o zasięgu ogólnopolskim – w gazecie codziennej „Rzeczpospolita” na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Działdowie a także na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Działdowie, przy ul. Kościuszki 3 i ul. Skłodowskiej 15 A, na tablicach ogłoszeń urzędów miast i gmin na terenie powiatu działdowskiego

W wyznaczonym dwumiesięcznym terminie nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości.

Wobec powyższego, zgodnie z art. 114 ust. 4, w związku z art. 115 ust.1 i 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania, zgodnie z art. 49 K.p.a., zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Działdowie i Urzędu Gminy w Płośnicy oraz udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej ww. urzędów w terminie od 04.09.2017 r. do 18.09.2017 r. W zakreślonym w zawiadomieniu terminie, nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowych nieruchomości.

W piśmie z dniu 12.10.2017 r. Pan Jan Wieczerzycki poinformował tutejszy organ, że nieruchomość oznaczona jako dz. nr 43/1 położona w obrębie Prioma stanowiła własność jego zmarłych rodziców oraz, że jako spadkobierca chce uczestniczyć w przedmiotowym postępowaniu jednak zamiar przeprowadzenia postępowania spadkowego musi uzgodnić z siostrą, tym samym potwierdzając nieuregulowany stan prawny ww. nieruchomości.

Dnia 16.10.2017 r. do tutejszego urzędu wpłynęło pismo pełnomocnika Energa - Operator S.A. Oddział w Płocku Pana Roberta Kościńskiego z prośbą o anulowanie wniosku z dnia 15.05.2017 r. o wydanie decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 43/1, obręb Prioma. Gmina Płośnica, gdyż zgodę na przebudowę linii napowietrznej uzyskano w inny sposób.

Zgodnie z art. 105 § 2 k.p.a. Starosta może umorzyć postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na żądanie której zostało ono wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz gdy nie jest to sprzeczne z interesem społecznym. W związku z potwierdzeniem w Piśmie Pana Jana Wieczerzyckiego, iż postępowanie spadkowe nie było prowadzone, zatem stan prawny nieruchomości jest nieuregulowany, w trybie art. 49 k.p.a. podano do publicznej wiadomości informację o wycofaniu wniosku przez wnioskodawcę oraz o możliwości wyrażenia sprzeciwu na umorzenie prowadzonego postępowania. W wyznaczonym terminie nie wpłynął żaden sprzeciw na zamiar umorzenia niniejszego postepowania. Wycofanie wniosku przez Inwestora skutkuje brakiem możliwości dalszego prowadzenia postępowania i wymaga jego umorzenia ze względu na bezprzedmiotowość.

Wobec powyższego uznano, że spełnione zostały wszystkie wymogi prawne i niniejszą decyzją orzeczono umorzenie postępowania z uwagi na jego bezprzedmiotowość.

 

Wobec faktu, iż stan prawny nieruchomości jest nieuregulowany w rozumieniu art. 113 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) niniejsza decyzja podlega publicznemu ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Działdowie i Urzędu Gminy w Płośnicy oraz udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej ww. urzędów w terminie od 29.11.2017 r. na okres 14 dni.

            Zgodnie z art. 49 K.p.a., zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

 

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Warmińsko - Mazurskiego. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Działdowskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

Z up. STAROSTY

/-/Robert Gromadkiewicz

Naczelnik Wydziału

Gospodarki Nieruchomościami

 

Otrzymują:

1.      Pełnomocnik Energa – Operator S.A.

Oddział w Płocku

Pan Robert Kościński

ul. Śnieżna 1

80-554 Gdańsk

2.      a/a

 

 

 

SS/SS

Metadane

Źródło informacji:Sebastian Sobieraj
Data utworzenia:2017-11-20 13:13:56
Wprowadził do systemu:Sebastian Sobieraj
Data wprowadzenia:2017-11-20 13:14:13
Opublikował:Rogalska Anna
Data publikacji:2017-11-29 00:01:56
Ostatnia zmiana:2017-11-21 15:11:03
Ilość wyświetleń:58
Starostwo Powiatowe w Działdowie
Kościuszki 3, 13-200 Działdowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij