Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Działdowie

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości - obręb Zalesie dz. 147

Działdowo, dnia 21.09.2017 r.

Gn.6845.33.2017

 

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 7a, art. 37 ust. 4, art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 40 ust. 1 pkt. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.)

STAROSTA DZIAŁDOWSKI

ogłasza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości Skarbu Państwa, pokrytej wodą powierzchniową stojącą – Jezioro Zalesie, położonej w obrębie Zalesie, gmina Lidzbark, oznaczonej na mapie i w rejestrze ewidencji gruntów jako działka nr 147 o pow. 6,6446 ha, dla której Sąd Rejonowy w Działdowie prowadzi księgę wieczystą EL1D/00004160/9, z przeznaczeniem wyłącznie do prowadzenia chowu ryb.

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Działka nie jest położona na obszarze objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z aktualnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lidzbark, przedmiotowa działka położona jest na terenie strefy rolniczo - przyrodniczej oznaczonej symbolem „E”.

Fakt  przeznaczenia do oddania w dzierżawę wyżej opisanej nieruchomości został podany do publicznej wiadomości w dniu 29.08.2017 r. poprzez ogłoszenie wykazu nieruchomości znak: Gn.6845.33.2017.

Przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę ww. nieruchomości odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Działdowie przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 15A w sali nr 04 w dniu 23 października 2017 r. o godz. 1000

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego w skali roku wynosi równowartość pieniężną 56 dt pszenicy według średniej krajowej ceny skupu pszenicy publikowanej przez GUS tj. 3821,44 zł (słownie złotych: trzy tysiące osiemset dwadzieścia jeden 44/100)

Wadium w wysokości 400,00 zł (słownie złotych: czterysta 00/100) należy wnieść w pieniądzu, wpłacając jednorazowo do dnia 16 października 2017 r. włącznie na konto Starostwa Powiatowego w Działdowie nr 05 2030 0045 1110 0000 0207 9210 BGŻ BNP Paribas S.A. z dopiskiem „wadium – Jezioro Zalesie”. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na ww. konto. Brak środków pieniężnych na podanym powyżej koncie w ustalonym terminie uznaje się jako niewpłacenie wadium. 

Aby przetarg był ważny musi nastąpić co najmniej jedno postąpienie wynoszące nie mniej niż 40,00 zł (słownie złotych: czterdzieści 00/100).

Osoby biorące udział w przetargu powinny posiadać:

- dowód osobisty lub paszport;

- w przypadku osób prawnych aktualny wypis z KRS oraz stosowne dokumenty uprawniające do reprezentowania osoby prawnej,

Wszystkie dokumenty muszą być przedłożone w formie oryginału, ewentualne kserokopie winny być potwierdzone notarialnie.

Czynsz dzierżawny, stanowiący ostateczną cenę uzyskaną w przetargu, zostanie przeliczony na dt pszenicy na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS z dnia 18 lipca 2017 r., w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2017 r. Czynsz płatny będzie za okres półrocza roku kalendarzowego z dołu w wysokości połowy ilości pszenicy. Za I półrocze płatny do 31 sierpnia wg. cen pszenicy w I półroczu ogłoszonej przez GUS, za II półrocze płatny do 28 lutego następnego roku wg. cen pszenicy za II półrocze ogłoszonej przez GUS.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet pierwszego czynszu dzierżawnego rozliczonego proporcjonalnie do ilości dni przypadających na okres od zawarcia umowy dzierżawy do końca 2017 r., płatnego w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu, zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Starosta Działdowski bezzwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu przygotuje i przekaże do podpisania umowę dzierżawy nieruchomości, na okres 10 lat z przeznaczeniem wyłącznie do prowadzenia chowu ryb. Oprócz czynszu dzierżawnego, dzierżawca zobowiązany będzie uiszczać podatki i inne ciężary związane z posiadaniem przedmiotowej nieruchomości.

Jeżeli osoba wyłoniona na dzierżawcę nieruchomości, bez uzasadnionej przyczyny, nie zawrze umowy dzierżawy w terminie 7 dni od otrzymania umowy do podpisania, Starosta Działdowski może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości w dniu 22 września 2017 r.

Starosta Działdowski może z ważnych powodów odwołać przetarg niezwłocznie podając do publicznej wiadomości informację o odwołaniu przetargu i przyczynie jego odwołania.

Szczegółowych informacji o przedmiocie dzierżawy i na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Działdowie przy ul. M. Skłodowskiej – Curie  15A ( II piętro pokój nr 12, tel. 0 23 697 51 44).

 

Starosta Działdowski

                                                                                                                  /-/ Marian Janicki

 

SS/SS

Metadane

Podmiot udostępniający:Starosta Działdowski
Źródło informacji:Sebastian Sobieraj
Data utworzenia:2017-09-22 14:42:40
Wprowadził do systemu:I. Atlinska
Data wprowadzenia:2017-09-22 14:42:59
Opublikował:Rogalska Anna
Data publikacji:2017-09-22 14:46:25
Ostatnia zmiana:2017-09-22 14:46:42
Ilość wyświetleń:104
Starostwo Powiatowe w Działdowie
Kościuszki 3, 13-200 Działdowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij