Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Działdowie

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnej - obręb Komorniki dz. 278

Działdowo, 22.09.2017

Gn.6845.1.8.2017

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 na dzierżawę nieruchomości rolnej

            Na podstawie art. 26 ust. 1 i art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm. ), art. 4 pkt 9, art. 13 ust. 1, art. 25b i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U.  2016 r. poz. 2147 ze zm.),      oraz Uchwały Nr 336 /17  Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia  19 lipca 2017 r. w sprawie: oddanie w dzierżawę działki rolnej nr 278 obręb Komorniki gmina Działdowo, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,

Zarząd Powiatu Działdowskiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę wyłącznie na cele rolnicze, na okres 2 lat, niezabudowanej nieruchomości rolnej, położonej w obrębie geodezyjnym Komorniki gmina Działdowo, oznaczonej numerem działki 278 o powierzchni  21,3900 ha,  stanowiącej własność Powiatu Działdowskiego, zapisanej w księdze wieczystej EL1D/00027707/3.

Zgodnie z zapisem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo, działka nr 278 leży na obszarze oznaczonym symbolem R – tereny rolne. W skład działki wchodzą użytki rolne: RIVa - 0,01 ha, RIVb – 3,56 ha, RV – 13,15 ha, ŁIV – 2,40 ha, Ls IV – 1,97 ha i W - 0,30 ha. Nieruchomość nie jest obciążona prawami na rzecz osób trzecich. Aktualnie nieruchomość jest użytkowana rolniczo                   ( dzierżawa do dnia 30 września 2017 r. ).

Zarząd Powiatu Działdowskiego podał do publicznej wiadomości fakt przeznaczenia do oddania w dzierżawę wyżej opisanej nieruchomości, ogłaszając w dniu 01.09.2017 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy znak: Gn.6845.1.8.2017.

TERMIN  I  MIEJSCE  PRZETARGU :

 

23 października  2017 r. godz. 1200, sala nr 04 w  siedzibie Starostwa Powiatowego w Działdowie przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 15A.

 

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego w skali roku wynosi równowartość pieniężną 65 dt pszenicy według średniej krajowej ceny skupu pszenicy publikowanej przez GUS, tj. 4 435,60 zł

( Słownie złotych: cztery tysiące czterysta trzydzieści pięć 60/100 ).

Dzierżawa nieruchomości wyłącznie na cele rolnicze zwolniona jest z opodatkowania podatkiem VAT.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 500,00 zł ( słownie złotych: pięćset 00/100 ), które należy wpłacić do dnia 16 października włącznie  na konto Starostwa Powiatowego w Działdowie nr 05203000 451110000002079210 Bank BGŻ BNP PARIBAS, z dopiskiem     „ wadium – Komorniki dz. 278 ”.

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na w/w konto. Brak środków pieniężnych na podanym powyżej koncie w ustalonym terminie uznaje się jako niewpłacenie wadium.

 

Osoby biorące udział w przetargu powinny posiadać:

- dowód osobisty lub paszport,

- w przypadku osób prawnych aktualny wypis z KRS oraz stosowne dokumenty uprawniające do

   reprezentowania osoby prawnej,

- pełnomocnictwo lub inne dokumenty wykazujące umocowanie do reprezentacji podmiotu

  przystępującego do przetargu,

 

Wszystkie dokumenty muszą być przedłożone w formie oryginału, ewentualne kopie winny być potwierdzone notarialnie.

 

O wysokości postąpienia decydują uczestniczy przetargu, z tym że postąpienie nie może być niższe niż 50,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt 00/100 )

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

Czynsz dzierżawny, stanowiący ostateczną cenę uzyskaną w przetargu, zostanie przeliczony na dt pszenicy na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS z dnia 18 lipca 2017 r., w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2017 r.

Wylicytowany czynsz płatny będzie w 2 ratach, płatnych z dołu - na koniec każdego półrocza obowiązywania umowy.

 

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet pierwszego czynszu dzierżawnego.

 

Zarząd Powiatu Działdowskiego bezzwłocznie, lecz nie dłużej niż w ciągu 7 dni po rozstrzygnięciu przetargu, przygotuje i przekaże do podpisania umowę dzierżawy nieruchomości, wyłącznie na cele rolnicze, na okres 2 lat. Oprócz czynszu dzierżawnego, dzierżawca zobowiązany będzie uiszczać podatki i inne ciężary związane z posiadaniem przedmiotowej nieruchomości.

 

Jeżeli osoba wyłoniona na dzierżawcę nieruchomości, bez uzasadnionej przyczyny, nie zawrze umowy dzierżawy w terminie 7 dni od otrzymania umowy do podpisania, Zarząd Powiatu Działdowskiego  może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości w dniu  22 września 2017 r.

 

Zarząd Powiatu Działdowskiego może z ważnych powodów odwołać przetarg, niezwłocznie podając do publicznej wiadomości informację o odwołaniu przetargu i przyczynie jego odwołania.

 

Szczegółowych informacji udziela Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Działdowie przy ul. M. Skłodowskiej–Curie  15A (II piętro pokój nr 10, tel. 023 697 51 42).

 

 

 

                                                                                                          Starosta Działdowski

                                                                                                            ( - ) Marian Janicki

 

Metadane

Podmiot udostępniający:Zarząd Powiatu Działdowskiego
Źródło informacji:I. Atlinska
Data utworzenia:2017-09-22 13:14:00
Wprowadził do systemu:I. Atlinska
Data wprowadzenia:2017-09-22 13:14:13
Opublikował:Rogalska Anna
Data publikacji:2017-09-22 13:31:11
Ostatnia zmiana:2017-09-22 13:31:24
Ilość wyświetleń:124
Starostwo Powiatowe w Działdowie
Kościuszki 3, 13-200 Działdowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij