Uchwała Nr 330/17 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację programu oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Uchwała Nr 331/17 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz pokrycia straty netto Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie za 2016 rok

Uchwała Nr 332/17 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K.K. Baczyńskiego w Lidzbarku

Uchwała Nr 333/17 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia ekspertów wchodzących w skład komisji za przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego