Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Działdowie

Kolorowy pasek

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności

ZARZĄDZENIE  Nr 17/2017
Starosty Działdowskiego 
z dnia 5 lipca 2017 r.

 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert i wyłonienia Komisji Konkursowej na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności

 

Na podstawie art. 4  ust. 1 pkt 23 w związku z art. 13 ust. 1, 2 i 3 oraz art. 15 ust. 1, 2, 2a, 2b, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz. 1817 ze zm.) oraz § 9 pkt 6 Regulaminu stanowiącego Załącznik Nr 5 do Statutu Powiatu Działdowskiego zarządzam, co następuje:

§ 1                             

Ogłasza się otwarty konkurs ofert mający na celu wyłonienie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, która zrealizuje zadanie publiczne w zakresie ratownictwa i ochrony ludności na terenie powiatu działdowskiego. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Powołuje się Komisję Konkursową do przeprowadzenia oceny oraz zaopiniowania ofert zgłoszonych do otwartego konkursu na realizację zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w następującym składzie:

1.   Irena Kozłowska           przewodniczący Komisji,naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa

2.   Jan Murawski                 członek,przedstawiciel Rady Organizacji Pozarządowych  Powiatu Działdowskiego

3.   Paweł Rutkowski           członek, przedstawiciel Zarządu Powiatu Działdowskiego

4.   Kazimierz Sosiński        członek, przedstawiciel Zarządu Powiatu Działdowskiego

5.   Katarzyna Milczarek      członek, pracownik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa

6.   Izabela Ludwikowska     członek, pracownik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa

§ 3

Zadaniem Komisji jest:

1)     otwarcie ofert zgłoszonych na konkurs i sprawdzenie pod względem zgodności z warunkami określonymi w ogłoszeniu o konkursie,

2)     dokonanie oceny merytorycznej przedłożonych ofert,

3)     przedłożenie Zarządowi Powiatu Działdowskiego opinii rekomendującej organizację pozarządową wskazaną do zawarcia umowy.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                          W/z Starosty 
                                                                                          (-) mgr Marian Brandt
                                                                                          WICESTAROSTA

 

                                                                                                           Załącznik do Zarządzenia Nr 17/2017 
                                                                                                           Starosty Działdowskiego
                                                                                                           z dnia 5 lipca 2017 r.                    

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie
ratownictwa i ochrony ludności

   Na podstawie art. 4  ust. 1 pkt 23 w związku z art. 13 ust. 1, 2 i 3 oraz art. 15 ust. 1, 2, 2a, 2b, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   (Dz. U. z 2016r.poz. 1817ze zm.)Starosta Działdowski ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności.

I.    Cel konkursu

Konkurs ma na celu wyłonienie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, której powierzona zostanie realizacja zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności.

II.  Rodzaj zadania

Zakup 28 szt.strojów ratowniczych dla Oddziału Miejsko-Powiatowego Wodnego Ochotni-czego Pogotowia Ratunkowego  w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku, przy czym na jeden strój ratowniczy składa się: czapeczka, koszulka, spodenki, bluza wodoodporna i spodnie wodoodporne.

III.   Podmioty uprawnione do złożenia oferty

1.   Organizacje  pozarządowe  spełniające  kryteria  określone  w  art.  3  ust.  2  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2.   Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa  do  Kościoła  Katolickiego  w  RP,  o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich  cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

3.   Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

IV. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadaniai termin realizacji

 1.  Na realizację zadania przeznacza się kwotę 10 000 zł brutto (słowniezłotych: dziesięć tysięcy 00/100).

 2.  Termin realizacji zadania: do dnia 30 września 2017 r.

V.  Zasady przyznawania dotacji

Zasady przyznawania dotacji na realizację powyższych zadań określają przepisyustaw:

  - ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznegoi wolontariacie    (Dz. U. z 2016r.poz. 1817ze zm.),

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.).

VI. Terminy i sposób składania ofert

1. Termin składania ofert upływa w dniu 27 lipca2017r. o godz. 15 00.

2. Oferty należy składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Działdowie, ul.Tadeusza Kościuszki 3, w godzinach urzędowania lub przesyłką listową. Nie będą przyjmowane wnioski przesłane drogą elektroniczną. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do kancelarii Starostwa.

3. Oferty należy składać w zamkniętych, opisanych kopertach. Na kopercie należy wpisać nazwę organizacji składającej ofertę oraz skróconą nazwę zadania: OFERTA – STROJE RATOWNICTWA WODNEGO.

4. Podmiot ubiegający się o realizację zadania winien złożyć ofertę na formularzu, który stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra  Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów prawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U.z 2016 r. poz. 1300).Formularz zamieszczony jest na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Działdowie (www.dzialdowo.starostwo.gov.pl).

  5.  Oferty niekompletne należy uzupełnić w ciągu 7 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania do uzupełnienia dokumentów.

  6.  Oferty nie uzupełnione w terminie określonym w punkcie 5 nie będą rozpatrywane.

  7. W przypadku  gdy  oferta  podpisana  będzie  przez inne osoby niż wskazane w aktualnym odpisie  potwierdzającym  wpis  do  właściwej  ewidencji  lub  rejestru należy dołączyć stosowne pełnomocnictwa lub upoważnienia.

  8. Dodatkowo do oferty można załączyć:

1)   uwierzytelnioną kopię statutu,

2)   aktualny odpis z rejestru (KRS) lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta,za wyjątkiem organizacji, których organem rejestrowym jest Starosta  Działdowski; dokumenty te winny być przekazane w oryginale lub w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez upoważnioną osobę.

VII. Terminy, kryteria i tryb wyboru oferty

1.   Konkurs rozstrzyga Zarząd Powiatu Działdowskiego po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, dokonując wyboru ofertynajlepiej służącej realizacji zadania. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Działdowie, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa oraz na stronie internetowej Powiatu Działdowskiego.

2.   Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu miesiąca od daty terminu składania ofert.

3.   Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

1)  zgodność przedstawionego w ofercie zadania z zadaniem określonym w ogłoszeniu o konkursie,

2)  jakość przygotowanej oferty, przejrzystość, ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

3)  ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania,

4)  ocena wykonania zadań zleconych wnioskodawcy w okresie poprzednim, w zakresie rzetelności i terminowości ich realizacji oraz rozliczenia środków na ten cel.

VIII. Warunki realizacji zadania

1.   Podstawą do podpisania umowy z wyłonioną w konkursie organizacją będzie uchwała Zarządu Powiatu Działdowskiego, zatwierdzająca opinię komisji konkursowej.

2.   Umowy o powierzenie realizacji zadania podpisane zostaną bez zbędnej zwłoki po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert.

3.   Oferent zobowiązany jest m.in. do:

złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, w terminie 30 dni od zakończenia realizacji zadania.

Informacji na temat otwartego konkursu ofert udziela Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Działdowie, tel. 23 697 59 70.

                                                                                                                     

                                                                                            W/z Starosty 
                                                                                            (-) mgr Marian Brandt
                                                                                            WICESTAROSTA

 

 

 

 

                                                                                                                      

 

Metadane

Podmiot udostępniający:Starosta Działdowski
Źródło informacji:Irena Kozłowska
Data utworzenia:2017-07-05 15:49:14
Wprowadził do systemu:Irena Kozłowska
Data wprowadzenia:2017-07-05 15:49:21
Opublikował:Rogalska Anna
Data publikacji:2017-07-06 09:05:15
Ostatnia zmiana:2017-07-06 09:05:28
Ilość wyświetleń:102
Starostwo Powiatowe w Działdowie
Kościuszki 3, 13-200 Działdowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij