Informacja

 

    Podaje się do wiadomości, że zostało unieważnione postępowanie o zamówienie publiczne
na wykonanie prac remontowych w ramach konserwacji bieżącej w budynkach Starostwa Powiatowego w Działdowie, w związku z tym, że cena najniższej oferty przekroczyła kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na wyżej wymienione zadanie.