Uchwała Nr 109/16 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 27 stycznia 2016 roku
w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1280N na odcinku od km 5+312,40 do km 6+004,17 wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego"

Uchwała Nr 110/16 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 27 stycznia 2016 roku
w sprawie określenia wysokości procentowej odpisu na fundusz dodatku motywacyjnego przyznawanego nauczycielom

Uchwała Nr 111/16 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 27 stycznia 2016 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Powiatu w roku 2016 z zakresu kultury, upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz promocji i ochrony zdrowia

Uchwała Nr 112/16 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 27 stycznia 2016 roku
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw realizacji Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Działdowskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Organizacjami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na lata 2013 - 2017

Uchwała Nr 113/16 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 27 stycznia 2016 roku
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie jednego drzewa z terenu Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie

Uchwała Nr 114/16 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 27 stycznia 2016 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2016

Uchwała Nr 115/16 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 27 stycznia 2016 roku
w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania za lata 2013 - 2014 "Programu ochrony środowiska dla powiatu działdowskiego na lata 2011 - 2014 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2015 - 2021"