Uchwała Nr 99/16 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 5 stycznia 2016 roku
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu w ramach konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/15 w ramach Osi Priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki, Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego, realizowanego przez projektodawcę - Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki

Uchwała Nr 10/16 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 5 stycznia 2016 roku
w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Uchwała Nr 101/16 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 5 stycznia 2016 roku
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Powiatu Działdowskiego do zaciągania zobowiązań

Uchwała Nr 102/16 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 5 stycznia 2016 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania polegającego na prowadzeniu na terenie Powiatu Działdowskiego Świetlicy Rewalidacyjno - Rehabilitacyjnej dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną