Uchwała Nr 96/15 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 15 grudnia 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia przez Zarząd Powiatu Działdowskiego Planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Działdowie na 2016 rok

Uchwała Nr 97/15 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 15 grudnia 2015 roku
w sprawie upoważnienia Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K. K. Baczyńskiego w Lidzbarku do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pt. "Zaprojektuj swoją przyszłość" w ramach konkursu nr RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/15 w ramach Osi Priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki, Działania 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałania 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Uchwała Nr 98/15 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 15 grudnia 2015 roku
w sprawie ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Powiatu Działdowskiego