Uchwała Nr 88/15 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 21 października 2015 roku
w sprawie wydawania opinii o zaliczeniu dróg do kategorii dróg gminnych w Lidzbarku

Uchwała Nr 89/15 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 21 października 2015 roku
w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych z rezerwy celowej