Uwagi ogólne.

Na podstawie zgłoszenia (bez konieczności uzyskania pozwolenia) dokonać można rozbiórki budynków i budowli na wykonanie których wymagane jest pozwolenie na budowę, nie będących obiektami zabytkowymi, o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości.

   

Niezbędne dokumenty.

Do zgłoszenia o zamiarze rozbiórki należy załączyć:

-    dowód stwierdzający prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

-          w zależności od potrzeb, pozwolenia i opinie wymagane odrębnymi przepisami (np. opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotycząca rozbiórki obiektu zlokalizowanego w strefie ochrony konserwatorskiej).

-          szkic lub mapę syt. - wys. ( może być nie aktualizowana)

 

Termin załatwienia sprawy.

Organ u którego dokonuje się zgłoszenia w ciągu 21 dni od daty jego doręczenia może wnieść ewentualny sprzeciw. Jeżeli tego nie dokona, po upływie tego terminu przystąpić można do realizacji robót.

 

Gdzie załatwić:

Wydział Architektoniczno-Budowlany - pok. nr 20A, Starostwo Powiatowe w Działdowie, ul. Jagiełły 6/8, tel. 23 697 59 59