Uwagi ogólne.

Uzyskanie takiej zgody jest konieczne wówczas, gdy inwestor zamierza zrealizować obiekt w odstępstwie od obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych tj.:

- warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty i ich usytuowanie,

- warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych.

Planowane odstępstwa nie mogą powodować zagrożenia życia ludzi i bezpieczeństwa mienia, ograniczać dostępności osób niepełnosprawnych do obiektów użyteczności publicznej    i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego, powodować pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych i użytkowych, a także stanu środowiska naturalnego.

Zgoda bądź odmowa zgody na odstępstwo od obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych wydawana jest w drodze postanowienia, po wcześniejszym uzyskaniu przez Starostę stosownego upoważnienia ministra który ustanowił te  przepisy.

I.        JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Architektoniczno – Budowlany Starostwa Powiatowego w Działdowie

II.      PODSTAWA PRAWNA:

Art. 9  ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ustawy - Prawo budowlane

III.    WYMAGANE DOKUMENTY:

1.        wniosek o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych,

2.        charakterystykę projektowanego obiektu, projekt zagospodarowania działki lub terenu, a jeżeli odstępstwo mogłoby mieć wpływ na środowisko lub nieruchomości sąsiednie, również projekty zagospodarowania  tych nieruchomości z  uwzględnieniem istniejącej i projektowanej zabudowy,

3.        szczegółowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa,

4.        propozycję rozwiązań zamiennych,

5.        pozytywną opinią wojewódzkiego konserwatora zabytków w odniesieniu do  obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz innych obiektów usytuowanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską,

6.        w zależności od potrzeb pozytywne opinie innych zainteresowanych organów.

IV.    MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Biuro Obsługi Interesanta: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 ÷ 15.30

V.      Termin załatwienia sprawy.

W przypadku złożenia pełnego kompletu dokumentów, gdy nie istnieje potrzeba przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i zebrania dodatkowych dowodów, sprawa załatwiana jest niezwłocznie po uzyskaniu upoważnienia ministra.

W przeciwnym przypadku tj. gdy potrzeba taka zaistnieje, termin ten wynosi 1 miesiąc od daty złożenia wniosku lub 2 miesiące w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Każdorazowo termin ten wydłuża się o okres w którym sprawa rozpatrywana jest przez odpowiedniego ministra.