Uwagi ogólne

Inwestor może żądać wydania odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, poprzedzającej wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę wówczas, gdy spełnia warunki do uzyskania pozwolenia na budowę. Decyzja ta jest ważna przez czas w niej określony, jednak nie dłużej niż rok.

I.        JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Architektoniczno – Budowlany Starostwa Powiatowego w Działdowie

II.      PODSTAWA PRAWNA:

Art. 34 ust. 5  ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane z późn. zm.

III.    WYMAGANE DOKUMENTY:

1.        wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego,

2.        4 egz. projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo budowlane,

3.        oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

4.        dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej

5.        decyzję o warunkach zabudowy, jeśli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

6.        pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora,   

IV.    OPŁATY:

Skarbowa opłata za wydanie decyzji  – 47 zł.

Opłaty należy dokonać w kasie Urzędu Miasta Działdowo lub na konto Burmistrza Miasta Działdowo, ul. Zamkowa 12, - nr rachunku 74 1020 3541 0000 5702 0270 1605

V.      MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Biuro Obsługi Interesanta: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 ÷ 15.30

VI.    Termin załatwienia sprawy.

Do 30 dni, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych do 65 dni.

UWAGI:

                Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od dokonania czynności urzędowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej.