Uwagi ogólne

Decyzję o pozwoleniu na budowę jak i prawa i obowiązki wynikające ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu można – za zgodą strony na rzecz której została wydana – przenieść na rzecz innej osoby, jeżeli przyjmie ona wszystkie warunki zawarte w tej decyzji oraz wykaże się prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Przeniesienie to następuje w drodze decyzji administracyjnej.

I.        JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Architektoniczno – Budowlany Starostwa Powiatowego w Działdowie

II.      PODSTAWA PRAWNA:

Art. 40 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane z późn. zm.

III.    WYMAGANE DOKUMENTY:

1.        wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę/zgłoszenia

2.        oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

3.        zgoda strony na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu.

IV.    OPŁATY:

Skarbowa opłata za przeniesienie pozwolenia na budowę/zgłoszenia – 90 zł.

Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

Opłaty należy dokonać w kasie Urzędu Miasta Działdowo lub na konto Burmistrza Miasta Działdowo, ul. Zamkowa 12, - nr rachunku 74 1020 3541 0000 5702 0270 1605

V.      MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Biuro Obsługi Interesanta: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 ÷ 15.30

VI.    Termin załatwienia sprawy.

Do 30 dni.

UWAGI:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od dokonania czynności urzędowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej.