Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga zgłoszenia, a w przypadku określonym w art. 71 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane z późn. zm. wymaga wydania pozwolenia w drodze decyzji.

Uwagi ogólne.

Przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego rozumie się w szczególności:

-     przeróbkę pomieszczenia z przeznaczeniem na pobyt ludzi albo przeznaczenie do użytku publicznego lokalu lub pomieszczenia, które uprzednio miało inne przeznaczenie bądź było budowane w innym celu, w tym także przeznaczenie pomieszczeń mieszkalnych na cele niemieszkalne,

-    podjęcie lub zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego lub pracy, warunki zdrowotne, higieniczno-sanitarne lub ochrony środowiska, bądź wielkość lub układ obciążeń.

Pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania wydawane jest w drodze decyzji.

I.        JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Architektoniczno – Budowlany Starostwa Powiatowego w Działdowie

II.      PODSTAWA PRAWNA:

Art. 71 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane

III.    WYMAGANE DOKUMENTY:

1.        wniosek o wydanie decyzji na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego

2.        4 egz. projektu budowlanego zamiennego wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo budowlane,

3.        oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

4.        dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej

5.        decyzję o warunkach zabudowy, jeśli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

6.        pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora,   

IV.    OPŁATY:

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu – bez opłaty skarbowej

Skarbowa opłata za wydanie pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego wynosi 50 % stawek określonych poniżej:

1.        na budowę budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna:

§     za każdy m2 powierzchni użytkowej – 1 zł.

§     nie więcej niż – 539 zł.

2.        budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym – 14 zł.

3.        innego budynku – 48 zł.

4.        studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków – 20 zł.

5.        budowli związanych z produkcją rolną – 112 zł.

6.        sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg – 2143 zł.

7.        sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg o długości do

8.        innych budowli – 155 zł.

9.        urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym – 91 zł.

W przypadku wydawania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku.

W przypadku wydawania pozwolenia na budowę obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie.

Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

Opłaty należy dokonać w kasie Urzędu Miasta Działdowo lub na konto Burmistrza Miasta Działdowo, ul. Zamkowa 12, - nr rachunku 74 1020 3541 0000 5702 0270 1605

V.      MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Biuro Obsługi Interesanta: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 ÷ 15.30

VI.    Termin załatwienia sprawy.

Do 30 dni, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych do 65 dni.

UWAGI:

                Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od dokonania czynności urzędowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej.