Nazwa sprawy (zadania):
Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm).
Opłaty:
Zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm).


Termin załatwienia:
Starosta przeprowadza naradę za pomocą środków komunikacji elektronicznej (rejestracja na stronie:  https://www.epodgik.pl/rejestracja/?teryt=2803) po otrzymaniu od inwestora lub projektanta dokumentów zawierających propozycję usytuowania projektowanych sieci zamieszczoną na planie sytuacyjnym lub na kopii aktualnej mapy zasadniczej w wersji elektronicznej, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku.


Miejsce załatwienia (pokój, telefon):
Wydział Geodezji
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 15A,
Pokój Nr 3
13-200 Działdowo
tel.: 236972406  

 
Instancja odwoławcza i termin na wniesienie odwołania:
nie przysługuje