Nazwa sprawy (zadania):
Sporządzanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego oraz udostępnianie baz danych EGiB (mapa ewidencyjna, rejestr gruntów, kartoteka budynków, kartoteka lokali, ceny nieruchomości).

Sprawy można załatwiać za pośrednictwem Geoportalu Powiatu Działdowskiego https://powiatdzialdowski.geoportal2.pl/ , zakładka: Udostępnianie materiałów zasobu.

Podstawa prawna:
- Art.24 ust.3 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.).
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz.U. z 2020 poz.1322 ze zm).

Opłaty:
Zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.).

Termin załatwienia:
Niezwłocznie po uiszczeniu opłaty.

Miejsce załatwienia:
Starostwo Powiatowe w Działdowie - Wydział Geodezji, ul. Marii Skłodowskiej–Curie 15A, tel. 236973473

Instancja odwoławcza i termin na wniesienie odwołania:
Nie dotyczy.

Wymagane dokumenty:
- Wniosek,
- Upoważnienie ( w przypadku składania przez inna osobę niż właściciel lub władający).