Nazwa sprawy (zadania):
Udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

<>

Sprawy można załatwiać za pośrednictwem Geoportalu Powiatu Działdowskiego https://powiatdzialdowski.geoportal2.pl/ , zakładka: Udostępnianie materiałów zasobu

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm).
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz.U. z 2020 poz.1322 ze zm).

Opłaty:
Zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.).

Termin załatwienia:
Niezwłocznie po uiszczeniu opłaty.

Miejsce załatwienia:
Starostwo Powiatowe w Działdowie - Wydział Geodezji, ul. Marii Skłodowskiej–Curie 15A, tel. 236972406

Instancja odwoławcza i termin na wniesienie odwołania:
Nie dotyczy.

Wymagane dokumenty:
- wniosek