Uwagi ogólne

Uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego jest warunkiem koniecznym dla wykonania robót rozbiórkowych (z wyjątkiem obiektów które rozebrać można na podstawie zgłoszenia). Wnioskodawca przed wystąpieniem o wydanie pozwolenia na rozbiórkę obiektu, zobowiązany jest uzyskać, wymagane przepisami szczególnymi, uzgodnienia, pozwolenia lub opinie innych organów.

Pozwolenie na rozbiórkę wydawane jest w drodze decyzji.

I.        JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Architektoniczno – Budowlany Starostwa Powiatowego w Działdowie

II.      PODSTAWA PRAWNA:

Art. 32 ust. 1 i art. 33 ust. 4  ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ustawy - Prawo budowlane z późn. zm.

III.    WYMAGANE DOKUMENTY:

1.        wniosek o pozwolenie na rozbiórkę

2.        zgodę właściciela obiektu,

3.        szkic usytuowania obiektu budowlanego,

4.        opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,

5.        opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,

6.        pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi,

7.        w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu

8.        dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej

W przypadku gdy rozbiórka obiektu budowlanego stanowi przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, wydanie pozwolenia odbywa się przy zastosowaniu procedur wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. analogicznie jak przy udzielaniu pozwolenia na budowę obiektu mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.

IV.    OPŁATY:

Skarbowa opłata za wydanie pozwolenia na rozbiórkę – 36 zł.

Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

Opłaty należy dokonać w kasie Urzędu Miasta Działdowo lub na konto Burmistrza Miasta Działdowo, ul. Zamkowa 12, - nr rachunku 74 1020 3541 0000 5702 0270 1605

V.      MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Biuro Obsługi Interesanta: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 ÷ 15.30

VI.    Termin załatwienia sprawy.

Do 30 dni, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych do 65 dni.

UWAGI:

                Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od dokonania czynności urzędowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej.