Uwagi ogólne.

Istotne odstąpienie w trakcie realizacji inwestycji od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę wymaga wcześniej uzyskania zgody Starosty. Zgoda ta wydawana jest w formie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.

Istotne odstąpienie od projektu budowlanego złożonego wraz ze zgłoszeniem budowy, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu, jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dotyczącej całego zamierzenia budowlanego.

 

I.        JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Architektoniczno – Budowlany Starostwa Powiatowego w Działdowie

II.      PODSTAWA PRAWNA:

Art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ustawy - Prawo budowlane

III.    WYMAGANE DOKUMENTY:

1.        wniosek o zmianę pozwolenia na budowę

2.        4 egz. projektu budowlanego zamiennego wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo budowlane,

3.        oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

4.        dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej

5.        decyzję o warunkach zabudowy, jeśli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

6.        specjalistyczną opinię, o której mowa w art. 33 ust. 3 ustawy – Prawo budowlane,

7.        pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora,   

8.        zgody stron postępowania na zmianę prawomocnej decyzji.

IV.    OPŁATY:

Skarbowa opłata za zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę – 82 zł.

Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

Opłaty należy dokonać w kasie Urzędu Miasta Działdowo lub na konto Burmistrza Miasta Działdowo, ul. Zamkowa 12, - nr rachunku 74 1020 3541 0000 5702 0270 1605

V.      MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Biuro Obsługi Interesanta: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 ÷ 15.30

VI.    Termin załatwienia sprawy.

Do 30 dni, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych do 65 dni.

UWAGI:

                Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od dokonania czynności urzędowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej.