Uwagi ogólne

Pozwolenie może być wydane wyłącznie temu kto złożył wniosek w tej sprawie w terminie ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym) oraz kto złożył oświadczenie ,pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie  do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Inwestor przed wystąpieniem o wydanie pozwolenia, zobowiązany jest uzyskać wszelkie, wymagane przepisami szczególnymi, uzgodnienia, pozwolenia lub opinie innych organów.

Pozwolenie lub odmowa udzielenia pozwolenia na budowę wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej, po uprzednim przeprowadzeniu postępowania którego celem jest przede wszystkim zatwierdzenie projektu budowlanego na podstawie którego obiekt ma zostać zrealizowany. Polega ono na sprawdzeniu:

a/ zgodności projektu zagospodarowania działki lub terenu z:

-    miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i wymaganiami ochrony środowiska,

-    wymaganiami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

-    przepisami, w tym techniczno -  budowlanymi;

b/ kompletności projektu budowlanego i posiadania wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń;

c /wykonania projektu przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane;

 d/ przynależność projektanta do Izby Samorządu Zawodowego.

W razie stwierdzenia naruszeń w zakresie przedstawionym powyżej, Starosta odpowiednim postanowieniem nakłada obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości.

 

I.        JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Architektoniczno – Budowlany Starostwa Powiatowego w Działdowie

II.      PODSTAWA PRAWNA:

Art. 35 ust. 1  ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ustawy - Prawo budowlane z późn. zm.

III.    WYMAGANE DOKUMENTY:

1.        wniosek o pozwolenie na budowę

2.        4 egz. projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo budowlane,

3.        oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

4.        dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej

5.        decyzję o warunkach zabudowy, jeśli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

6.        specjalistyczną opinię, o której mowa w art. 33 ust. 3 ustawy – Prawo budowlane,

7.        pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora,   

IV.    OPŁATY:

Skarbowa opłata:

1.        na budowę budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna:

§     za każdy m2 powierzchni użytkowej – 1 zł.

§     nie więcej niż – 539 zł.

2.        budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym – 14 zł.

3.        innego budynku – 48 zł.

4.        studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków – 20 zł.

5.        budowli związanych z produkcją rolną – 112 zł.

6.        sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg o długości powyżej 1 km – 2143 zł.

7.        sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg o długości do 1 km - 105 zł.

8.        innych budowli – 155 zł.

9.        urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym – 91 zł.

10.     na przebudowę lub remont obiektu budowlanego – 50 % stawek określonych w punktach 1 ÷ 9

W przypadku wydawania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku.

W przypadku wydawania pozwolenia na budowę obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie.

Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

Opłaty należy dokonać w kasie Urzędu Miasta Działdowo lub na konto Burmistrza Miasta Działdowo, ul. Zamkowa 12, - nr rachunku 74 1020 3541 0000 5702 0270 1605

V.      MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Biuro Obsługi Interesanta: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 ÷ 15.30

VI.    Termin załatwienia sprawy.

Do 30 dni, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych do 65 dni.

UWAGI:

                Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od dokonania czynności urzędowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej.