1. Nazwa rejestru, ewidencji, archiwum:
Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny

2. Opis danych jakie zawiera:
Zasób powiatowy stanowią następujące materiały:

2.1. Materiały dotyczące osnów geodezyjnych, a w szczególności: dokumenty geodezyjne i kartograficzne, dotyczące pomiarów, obliczeń, przeglądów i konserwacji szczegółowych osnów geodezyjnych poziomych i wysokościowych oraz poziomych i wysokościowych osnów pomiarowych stabilizowanych,

2.2. Dokumenty geodezyjne i kartograficzne, dotyczące pomiaru oraz opisu granic powiatu i gmin wchodzących w jego skład,

2.3. Mapa zasadnicza oraz dokumenty geodezyjne i kartograficzne, powstałe w toku zakładania, modernizacji i aktualizacji mapy zasadniczej,

2.4. Mapa sytuacyjno-wysokościowa oraz dokumenty geodezyjne i kartograficzne, powstałe w toku zakładania i aktualizacji mapy.

2.5. Ewidencja gruntów i budynków.

2.6. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu.

2.7. Dokumenty geodezyjne i kartograficzne, powstałe w toku wykonywania scalania i wymiany gruntów oraz prac urządzeniowo-rolnych i urządzeniowo-leśnych.

2.8. Dokumenty geodezyjne i kartograficzne, dotyczące innych pomiarów i opracowań geodezyjnych i kartograficznych, nie wyłączonych z obowiązku zgłaszania.

3. Podstawa prawna: art. 2 ust. 10 i 10c ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 276 z późn. zm.).

4. Sposób i zasady udostępniania danych:
Informacje i wzory wniosków na stronie BIP : http://dzialdowo.starostwo.gov.pl/?a=2871