Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2000 r., Dz. U. Nr 46, poz. 543 ze zmianami).
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

Opłaty:
Nie pobiera się.

Termin załatwienia:
oddawanie w trwały zarząd - niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca.
wygaszanie trwałego zarządu – niezwłocznie, nie później niż w ciągu 18 miesięcy. 

Jednostka odpowiadająca:
inspektor ds. gospodarki nieruchomościami.

Tryb odwoławczy:
Wojewoda  Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, za pośrednictwem Starosty Działdowskiego w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji.

Uwagi:
Dotyczy jednostek organizacyjnych Skarbu Państwa nie posiadających osobowości prawnej.

Dokumenty:
Wniosek przekazanie w trwały zarząd.
Wniosek o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu.