Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2000 r., Dz. U. Nr 46, poz. 543 ze zmianami).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 roku w sprawie sposobu zaliczania wartości nieruchomości pozostawionych za granicą na pokrycie ceny sprzedaży nieruchomości lub opłat za użytkowanie wieczyste oraz sposobu ustalania wartości tych nieruchomości (Dz.U. Nr 9, poz. 32, zmiana Dz.U. 90 z 2001 r., Nr 90, poz. 999).

Opłaty:
Nie pobiera się.

Termin załatwienia:
niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca.

Jednostka odpowiadająca:
inspektor ds. gospodarki nieruchomościami.

Tryb odwoławczy:
Wojewoda  Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, za pośrednictwem Starosty Działdowskiego w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji.

Uwagi:
brak

Dokumenty:
Wniosek wraz z:
- dowodami potwierdzającymi pozostawienie nieruchomości oraz rodzaj i powierzchnię tych nieruchomości.
- opis pozostawionych nieruchomości
- oświadczenie o dotychczasowym stanie realizacji uprawnień
- oświadczenie o wartości pozostawionych nieruchomości
- dołączenie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego określającego wartość pozostawionej nieruchomości