Nazwa sprawy (zadania):

Wydawanie zaświadczeń na podstawie operatu ewidencji gruntów i budynków.

Podstawa prawna:

Art.217 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm).

Opłaty:

Opłata skarbowa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej skarbowej (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1923 ze zm.).

Termin załatwienia:

Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu siedmiu dni.

Miejsce załatwienia:

Starostwo Powiatowe w Działdowie - Wydział Geodezji, ul. Marii Skłodowskiej–Curie 15A, tel. 023-6975137

Instancja odwoławcza i termin na wniesienie odwołania:

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Działdowskiego w ciągu siedmiu dni od daty doręczenia postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zaświadczenia o własności/władaniu nieruchomością (gospodarstwem rolnym).