INFORMACJA
z dnia 7 września 2021 r.
w sprawie przyjmowania wnioskóworganizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U.  z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) do projektu budżetu Powiatu Działdowskiego na 2022 rok

W związku z rozpoczęciem prac nad przygotowaniem projektu budżetu Powiatu Działdowskiego na 2022 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2022 – 2025 w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Działdowie przyjmowane są wnioski organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do projektu budżetu Powiatu Działdowskiego na 2022 rok. Wnioski powinny być złożone według wzoru, który stanowi załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 466/2021 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 1 września 2021 r. w sprawie założeń i materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Działdowskiego na 2022 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2025 oraz terminów ich opracowywania przez jednostki organizacyjne.

Nieprzekraczalny termin składania wniosków przez ww. organizacje i podmioty mija dnia 17 września 2021 roku. Decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Działdowie.

 Jednocześnie informuję, że:
1. Wnioski złożone po 17 września 2021 roku nie będą rozpatrywane.
2. W złożonych wnioskach przy projektowaniu zadania należy zaplanować środki i działania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1062).
3. Odpowiedzią na złożone wnioski będzie „Zestawienie zadań zaplanowanych do realizacji w 2022 r. w trybie otwartego konkursu ofert” umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Działdowie w zakładce: „Organizacje Pozarządowe”.

W związku z powyższym zapraszam do składania wniosków i obserwowania informacji zamieszczanych na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Działdowie.

Starosta Działdowski
/-/ Paweł  Cieśliński

----------------------------------------------------------------------------

 

Komunikat

Starosty Działdowskiego

z dnia 11 maja 2021 r.

w sprawie organizacji pracy

Starostwa Powiatowego w Działdowie

 

W związku z poprawiającą się sytuacją epidemiczną uprzejmie informuję, że z dniem 17 maja 2021 r. przywraca się możliwość osobistego załatwiania spraw w Starostwie Powiatowym w Działdowie.

Dostęp do budynków Starostwa Powiatowego w Działdowie przy ul. Kościuszki 3/ ul. Jagiełły 6/8, ul. Skłodowskiej 15 i Lidzbarskiej 31 będzie możliwy w godzinach od 7:30 do 14:30 wyłącznie przy zachowaniu zasad sanitarnych (zasłanianie nosa i ust maseczką, dezynfekcja rąk) oraz dystansu społecznego, a klienci poszczególnych wydziałów urzędu będą obsługiwani pojedynczo.

Rekomenduje się, aby interesanci planujący załatwianie sprawy w Starostwie Powiatowym poprzedzili wizytę uprzednim uzgodnieniem telefonicznym z merytorycznym pracownikiem wydziału. 

Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie w dni powszednie w godzinach ustalonych w każdym Punkcie.
Przed osobistym przybyciem do siedziby danego Punktu należy ustalić termin wizyty telefonicznie. Interesanci będą obsługiwani pojedynczo przy zachowaniu zasad sanitarnych i dystansu społecznego.
Ponadto obowiązuje nadal możliwość załatwiania spraw za pomocą środków komunikowania się na odległość: telefonicznie pod numerem 23 697 59 67 oraz mailowo pod adresem:organizacje@e-starostwo.pl lubkultura@e-starostwo.pl.

 

STAROSTA DZIAŁDOWSKI

(-) mgr inż. Paweł Cieśliński

------------------------------------------------------------------------
STAROSTWO POWIATOWE W DZIAŁDOWIE
ul. Kościuszki 3, 13-200 Działdowo
tel. 23 697 59 40, faks 23 697 59 41
e-mail:
sekretariat@e-starostwo.pl
NIP
POWIATU 571-14-96-558
REGON POWIATU 130377741

 

STAROSTA DZIAŁDOWSKI Paweł Cieśliński

WICESTAROSTA DZIAŁDOWSKI Krzysztof Aurast

ETATOWY CZŁONEK ZARZĄDU Janusz Kaczmarek

SKARBNIK POWIATU Urszula Wojtczyk

SEKRETARZ POWIATU Lidia Nyga – Skwara

 

Godziny pracy Starostwa: poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30, w tym:
-    godziny obsługi interesantów: poniedziałek – piątek 7:30 – 14:30,
-   godziny pracy wewnętrznej: poniedziałek – piątek 14:30 – 15:30,
Kasa czynna w godzinach: 8:00 –14:00, z przerwą 9:00 – 9:20.

W godzinach pracy wewnętrznej, jak i poza nią sprawy można załatwiać:
1)   telefonicznie: (23) 697 59 40,
2)   faksem: (23) 697 59 41,
3)   e-mailem: sekretariat@e-starostwo.pl,
4)   elektroniczną skrzynką podawczą: https://epuap.gov.pl (adres skrytki: /starostwodz/SkrytkaESP),
5)   pocztą tradycyjną,
6)   pozostawiając korespondencję w skrzynkach podawczych umieszczonych przy:
-     wejściu „A” do budynku Starostwa Powiatowego w Działdowie od ul. Jagiełły 6/8,
-     wejściu do budynku Starostwa Powiatowego w Działdowie, w którym mieszczą się Wydział Geodezji oraz Wydział Gospodarki Nieruchomościami, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 15,
-     wejściu do budynku Starostwa Powiatowego w Działdowie, w którym mieści się Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, przy ul. Lidzbarskiej 31. 

Numery telefonów do Wydziałów Starostwa Powiatowego w Działdowie:
1) Wydział Organizacji i Nadzoru – tel. 23 697 59 40,
2) Wydział Finansowy – tel. 23 697 59 73, 23 697 59 52,
3) Wydział Geodezji:
-   Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – tel. 23 697 24 06, 23 697 52 38, 23 697 51 43,
-    Ewidencja Gruntów i Budynków – tel. 23 697 34 73, 23 697 51 37,
4) Wydział Gospodarki Nieruchomościami– tel. 23 697 51 42, 23 697 51 34, 23 697 51 445) Wydział Architektoniczno - Budowlany – tel. 23 697 59 59, 23 697 59 56,
6) Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi – tel. 23 697 59 68, 23 697 59 67, 23 697 59 57,
7) Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa – tel. 23 697 59 70,
8) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Komunikacji:
-   Zarządzanie Kryzysowe – tel. 23 697 59 48,
-   Prawa Jazdy – tel. 23 697 59 65,
-   Ewidencja i rejestracja pojazdów – tel. 23 697 59 63,
-   Transport, OSK i SKP – tel. 23 697 59 47,
9) Wydział Spraw Gospodarczych, Inwestycji i Promocji – tel. 23 697 59 45, 23 697 59 46, 23 697 59 55,
10) Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – tel. 23 697 22 63,
11) Powiatowy Rzecznik Konsumentów – tel. 23 697 59 49. 

Informacja dotycząca przyjmowania opłat za czynności administracyjne

Wszelkie wpłaty można dokonywać przelewem bankowym lub przekazem pocztowym pieniężnym na numery kont bankowych (rachunki bankowe PKO BANK POLSKI S.A. O/Działdowo) – w sprawie:
-    opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego - 80 1020 3541 0000 5502 0319 0766,
-    opłaty geodezyjnej - 84 1020 3541 0000 5802 0319 0741,
-    opłaty komunikacyjnej - 84 1020 3541 0000 5802 0319 0741,
-    opłaty ewidencyjnej - 80 1020 3541 0000 5502 0319 0766,
-    grzywny - 84 1020 3541 0000 5802 0319 0741,
-    wpłaty z tytułu sprzedaży i najmu - 84 1020 3541 0000 5802 0319 0741,
-    wpłaty wadium - 80 1020 3541 0000 5202 0319 0816.

Wpłaty za usługi i czynności administracyjne przyjmowane są w formie gotówkowej oraz za pomocą kart płatniczych poprzez terminale, które są zlokalizowane:
-    w kasie Starostwa Powiatowego w Działdowie, ul. Jagiełły 6/8 pokój nr 03A parter – dotyczy opłat za czynności administracyjne wykonywane w budynku Starostwa przy ul. Jagiełły 6/8 i Kościuszki 3,
-    w pokoju nr 8 na I piętrze budynku zlokalizowanego przy ul. Skłodowskiej 15A – dotyczy opłat za usługi i czynności administracyjne dokonywane w Wydziale Geodezji, z wyłączeniem wpłat na rzecz Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego lub przekształcania prawa użytkowania wieczystego, które można dokonywać wyłącznie w Oddziale Banku PKO S.A. w Działdowie ul. Jagiełły 18 lub drogą internetową na numer konta bankowego: 80 1020 3541 0000 5502 0319 0766.