STAROSTWO POWIATOWE W DZIAŁDOWIE
ul. Kościuszki 3, 13-200 Działdowo
tel. 23 697 59 40, faks 23 697 59 41
e-mail:
sekretariat@e-starostwo.pl
NIP
POWIATU 571-14-96-558
REGON POWIATU 130377741

 

STAROSTA DZIAŁDOWSKI Paweł Cieśliński

WICESTAROSTA DZIAŁDOWSKI Krzysztof Aurast

ETATOWY CZŁONEK ZARZĄDU Janusz Kaczmarek

SKARBNIK POWIATU Urszula Wojtczyk

SEKRETARZ POWIATU Lidia Nyga – Skwara

 

Godziny pracy Starostwa: poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30, w tym:
-    godziny obsługi interesantów: poniedziałek – piątek 7:30 – 14:30,
-   godziny pracy wewnętrznej: poniedziałek – piątek 14:30 – 15:30,
Kasa czynna w godzinach: 8:00 –14:00, z przerwą 9:00 – 9:20.

W godzinach pracy wewnętrznej, jak i poza nią sprawy można załatwiać:
1)   telefonicznie: (23) 697 59 40,
2)   faksem: (23) 697 59 41,
3)   e-mailem: sekretariat@e-starostwo.pl,
4)   elektroniczną skrzynką podawczą: https://epuap.gov.pl (adres skrytki: /starostwodz/SkrytkaESP),
5)   pocztą tradycyjną,
6)   pozostawiając korespondencję w skrzynkach podawczych umieszczonych przy:
-     wejściu „A” do budynku Starostwa Powiatowego w Działdowie od ul. Jagiełły 6/8,
-     wejściu do budynku Starostwa Powiatowego w Działdowie, w którym mieszczą się Wydział Geodezji oraz Wydział Gospodarki Nieruchomościami, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 15,
-     wejściu do budynku Starostwa Powiatowego w Działdowie, w którym mieści się Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, przy ul. Lidzbarskiej 31. 

Numery telefonów do Wydziałów Starostwa Powiatowego w Działdowie:
1) Wydział Organizacji i Nadzoru – tel. 23 697 59 40,
2) Wydział Finansowy – tel. 23 697 59 73, 23 697 59 52,
3) Wydział Geodezji:
-   Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – tel. 23 697 24 06, 23 697 52 38, 23 697 51 43,
-    Ewidencja Gruntów i Budynków – tel. 23 697 34 73, 23 697 51 37,
4) Wydział Gospodarki Nieruchomościami– tel. 23 697 51 42, 23 697 51 34, 23 697 51 445) Wydział Architektoniczno - Budowlany – tel. 23 697 59 59, 23 697 59 56,
6) Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi – tel. 23 697 59 68, 23 697 59 67, 23 697 59 57,
7) Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa – tel. 23 697 59 70,
8) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Komunikacji:
-   Zarządzanie Kryzysowe – tel. 23 697 59 48,
-   Prawa Jazdy – tel. 23 697 59 65,
-   Ewidencja i rejestracja pojazdów – tel. 23 697 59 63,
-   Transport, OSK i SKP – tel. 23 697 59 47,
9) Wydział Spraw Gospodarczych, Inwestycji i Promocji – tel. 23 697 59 45, 23 697 59 46, 23 697 59 55,
10) Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – tel. 23 697 22 63,
11) Powiatowy Rzecznik Konsumentów – tel. 23 697 59 49. 

Informacja dotycząca przyjmowania opłat za czynności administracyjne

Wszelkie wpłaty można dokonywać przelewem bankowym lub przekazem pocztowym pieniężnym na numery kont bankowych (rachunki bankowe PKO BANK POLSKI S.A. O/Działdowo) – w sprawie:
-    opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego - 80 1020 3541 0000 5502 0319 0766,
-    opłaty geodezyjnej - 84 1020 3541 0000 5802 0319 0741,
-    opłaty komunikacyjnej - 84 1020 3541 0000 5802 0319 0741,
-    opłaty ewidencyjnej - 80 1020 3541 0000 5502 0319 0766,
-    grzywny - 84 1020 3541 0000 5802 0319 0741,
-    wpłaty z tytułu sprzedaży i najmu - 84 1020 3541 0000 5802 0319 0741,
-    wpłaty wadium - 80 1020 3541 0000 5202 0319 0816.

Wpłaty za usługi i czynności administracyjne przyjmowane są w formie gotówkowej oraz za pomocą kart płatniczych poprzez terminale, które są zlokalizowane:
-    w kasie Starostwa Powiatowego w Działdowie, ul. Jagiełły 6/8 pokój nr 03A parter – dotyczy opłat za czynności administracyjne wykonywane w budynku Starostwa przy ul. Jagiełły 6/8 i Kościuszki 3,
-    w pokoju nr 6 na I piętrze budynku zlokalizowanego przy ul. Skłodowskiej 15A – dotyczy opłat za usługi i czynności administracyjne dokonywane w Wydziale Geodezji, z wyłączeniem wpłat na rzecz Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego lub przekształcania prawa użytkowania wieczystego, które można dokonywać wyłącznie w Oddziale Banku PKO S.A. w Działdowie ul. Jagiełły 18 lub drogą internetową na numer konta bankowego: 80 1020 3541 0000 5502 0319 0766.