Komunikat

Starosty Działdowskiego

z dnia 11 maja 2021 r.

w sprawie organizacji pracy

Starostwa Powiatowego w Działdowie

 

W związku z poprawiającą się sytuacją epidemiczną uprzejmie informuję, że z dniem 17 maja 2021 r. przywraca się możliwość osobistego załatwiania spraw w Starostwie Powiatowym w Działdowie.

Dostęp do budynków Starostwa Powiatowego w Działdowie przy ul. Kościuszki 3/ ul. Jagiełły 6/8, ul. Skłodowskiej 15 i Lidzbarskiej 31 będzie możliwy w godzinach od 7:30 do 14:30 wyłącznie przy zachowaniu zasad sanitarnych (zasłanianie nosa i ust maseczką, dezynfekcja rąk) oraz dystansu społecznego, a klienci poszczególnych wydziałów urzędu będą obsługiwani pojedynczo.

Rekomenduje się, aby interesanci planujący załatwianie sprawy w Starostwie Powiatowym poprzedzili wizytę uprzednim uzgodnieniem telefonicznym z merytorycznym pracownikiem wydziału. 

Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie w dni powszednie w godzinach ustalonych w każdym Punkcie.
Przed osobistym przybyciem do siedziby danego Punktu należy ustalić termin wizyty telefonicznie. Interesanci będą obsługiwani pojedynczo przy zachowaniu zasad sanitarnych i dystansu społecznego.
Ponadto obowiązuje nadal możliwość załatwiania spraw za pomocą środków komunikowania się na odległość: telefonicznie pod numerem 23 697 59 67 oraz mailowo pod adresem:organizacje@e-starostwo.pl lubkultura@e-starostwo.pl.

 

STAROSTA DZIAŁDOWSKI

(-) mgr inż. Paweł Cieśliński

------------------------------------------------------------------------
STAROSTWO POWIATOWE W DZIAŁDOWIE
ul. Kościuszki 3, 13-200 Działdowo
tel. 0-23697 5940, fax. 0-23697 5941
e-mail:
sekretariat@e-starostwo.pl
NIP
POWIATU 571-14-96-558
REGON POWIATU 130377741

 

STAROSTA DZIAŁDOWSKI Paweł Cieśliński

WICESTAROSTA DZIAŁDOWSKI Marian Brandt

ETATOWY CZŁONEK ZARZĄDU Janusz Kaczmarek

SKARBNIK POWIATU Urszula Wojtczyk

SEKRETARZ POWIATU Lidia Nyga – Skwara

 

Godziny pracy Starostwa: poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30, w tym:
-    godziny obsługi interesantów: poniedziałek – piątek 7:30 – 14:30
-   godziny pracy wewnętrznej: poniedziałek – piątek 14:30 – 15:30
Kasa czynna w godzinach: 8:00 –14:00, z przerwą 9:00 – 9:20

W godzinach pracy wewnętrznej, jak i poza nią sprawy można załatwiać:
1)   telefonicznie: (23) 697 59 40,
2)   faksem: (23) 697 59 41,
3)   e-mailem: sekretariat@e-starostwo.pl,
4)   elektroniczną skrzynką podawczą: https://epuap.gov.pl (adres skrytki: /starostwodz/SkrytkaESP),
5)   pocztą tradycyjną,
6)   pozostawiając korespondencję w skrzynkach podawczych umieszczonych przy:
-     wejściu „A” do budynku Starostwa Powiatowego w Działdowie od ul. Jagiełły 6/8,
-     wejściu do budynku Starostwa Powiatowego w Działdowie, w którym mieszczą się Wydział Geodezji oraz Wydział Gospodarki Nieruchomościami, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 15,
-     wejściu do budynku Starostwa Powiatowego w Działdowie, w którym mieści się Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, przy ul. Lidzbarskiej 31. 

Numery telefonów do Wydziałów Starostwa Powiatowego w Działdowie:
1) Wydział Organizacji i Nadzoru – tel. 23 697 59 40
2) Wydział Finansowy – tel. 23 697 59 73, 23 697 59 52
3) Wydział Geodezji:
-   Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – tel. 23 697 24 06, 23 697 52 38, 23 697 51 43
-    Ewidencja Gruntów i Budynków – tel. 23 697 34 73, 23 697 51 37
4) Wydział Gospodarki Nieruchomościami– tel. 23 697 51 42, 23 697 51 34, 23 697 51 445) Wydział Architektoniczno - Budowlany – tel. 23 697 59 59, 23 697 59 56
6) Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi – tel. 23 697 59 68, 23 697 59 67, 23 697 59 57
7) Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa– tel. 23 697 59 70
8) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Komunikacji:
-   Zarządzanie Kryzysowe – tel. 23 697 59 48
-   Prawa Jazdy – tel. 23 697 59 65
-   Ewidencja i rejestracja pojazdów – tel. 23 697 59 63
-   Transport, OSK i SKP – tel. 23 697 59 47
9) Wydział Spraw Gospodarczych, Inwestycji i Promocji– tel. 23 697 59 45, 23 697 59 46, 23 697 59 55
10) Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności– tel. 23 697 22 63
11) Powiatowy Rzecznik Konsumentów– tel. 23 697 59 49 

Informacja dotycząca przyjmowania opłat za czynności administracyjne

Wszelkie wpłaty można dokonywać przelewem bankowym lub przekazem pocztowym pieniężnym na numery kont bankowych (rachunki bankowe PKO BANK POLSKI S.A. O/Działdowo) – w sprawie:
-    opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego - 80 1020 3541 0000 5502 0319 0766,
-    opłaty geodezyjnej - 84 1020 3541 0000 5802 0319 0741,
-    opłaty komunikacyjnej - 84 1020 3541 0000 5802 0319 0741,
-    opłaty ewidencyjnej - 80 1020 3541 0000 5502 0319 0766,
-    grzywny - 84 1020 3541 0000 5802 0319 0741,
-    wpłaty z tytułu sprzedaży i najmu - 84 1020 3541 0000 5802 0319 0741,
-    wpłaty Wadium - 80 1020 3541 0000 5202 0319 0816.

Wpłaty za usługi i czynności administracyjne przyjmowane są w formie gotówkowej oraz za pomocą kart płatniczych poprzez terminale, które są zlokalizowane:
-    w kasie Starostwa Powiatowego w Działdowie, ul. Jagiełły 6/8 pokój nr 03A parter – dotyczy opłat za czynności administracyjne wykonywane w budynku Starostwa przy ul. Jagiełły 6/8 i Kościuszki 3,
-    w pokoju nr 8 na I piętrze budynku zlokalizowanego przy ul. Skłodowskiej 15A – dotyczy opłat za usługi i czynności administracyjne dokonywane w Wydziale Geodezji, z wyłączeniem wpłat na rzecz Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego lub przekształcania prawa użytkowania wieczystego, które można dokonywać wyłącznie w Oddziale Banku PKO S.A. w Działdowie ul. Jagiełły 18 lub drogą internetową na numer konta bankowego: 80 1020 3541 0000 5502 0319 0766.